Generalforsamling i Søvang Sportsklub afholdt
den 14. marts 2012 i klubhuset

Fremmødte: 23 medlemmer incl. bestyrelsen 

Som konstitueret formand bød Henger velkommen 

Dagsorden iht. vedtægterne 

 1. Tage Nobæk blev valgt til dirigent
 2. Formanden gav en generel information om klubben og dens mange aktiviteter: Gymnastik, Zumba (meget succesfuldt), Yoga, Dart, Fodbold (både børnene og de voksne har fået spilletid i Kongelundshallen), Løb (døende, efter Bjørn er rejst), Tennis og Badminton. Han fortalte at kommunen har bestemt at sportsklubber ikke længere skal fritages for ejendomsskat. Det betyder en ekstraudgift på ca. 30.000 i 2012, og er den direkte årsag til at der foreslås kontingentforhøjelse. Der har også været udgifter til udskiftning af varmtvandsbeholder på ca. 15.000. 

  Tennis: Henrik fortalte om et uændret tennis-år, også hvad angår antal medlemmer. Man havde afholdt herredag og klubmesterskaber. Vi har stadig 2 hold der deltager i KTU med noget pauvre resultater.

  Badminton: Lene fortalte om en elendig sæson pga. brand i Kongelundshallen. Man har ligget stille hele året. Nogle spillere har valgt at søge nye klubber, men det ser ud til at lysne igen. Her i år har man tilbudt gratis spil til alle som har lyst, og det har trukket mange nye til. Forhåbentlig bliver de i den nye sæson. Der er 2 veteranhold der spiller i KBKr.

  Beretningerne godkendt.
 3. Regnskab. Søren gennemgik regnskabet som udviser et underskud på ca. 27.700 kr. Dette hidrører fra badminton, hvor der ingen indtægter har været, samt fra Atletik. Her dukkede der stadig regninger op, skønt man troede afdelingen var lukket.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog en fordobling af kontingentet for at dække ejendomsskatten. Efter lidt snak frem og tilbage blev dette vedtaget. Dvs. fra 2013 er kontingentet kr. 200 for seniorer og kr. 100 for juniorer.
 5. Indkomne forslag. Ingen.
 6. Valg til bestyrelse.

  Formand: Nyvalg af Mark Vinther.

  Bestyrelse: Søren-Henrik Thomsen, Morten Skov, Irene Storm Pedersen og Kirsten Pedersen blev genvalgt.

  Som suppleanter valgtes: Louise Mathiesen, Benedikte Holst og Jørgen Wiinholt.
 7. Valg af  revisor og suppleant.

  Tage Nobæk blev genvalgt som revisor, og Preben Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 8. Evt. Hanne Probst opfordrede til at opsætte forsatsruder i klubhuset, da det trækker ind når man ligger på gulvet og gymnastikker. Hun bemærkede også at vimplen er hejst "på hovedet"

  Søren bød den nye formand velkommen, takkede dirigenten for veludført gerning og de fremmødte for god ro og orden.

  Generalforsamlingen var slut kl. 20.30, hvorefter klubben bød på ost og rødvin til de fremmødte.

© Copyright 2019 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |