Generalforsamling i Søvang Sportsklub afholdt
mandag d. 4. marts 2013 i Klubhus


Fremmødte: 20 medlemmer incl. bestyrelsen

Formanden bød velkommen

Dagsorden iht. vedtægterne

1) Tage Nobæk blev valgt til dirigent

2) Formanden gav en generel information om klubbens mange aktiviteter: Gymnastik, Zumba (mange hold, både i klubhuset og i Hollænderhallen), Yoga, Dart, Fodbold i Kongelundshallen (voksne om søndagen, ungerne om tirsdagen).

   Badminton: Lene berettede om en fin sæson med god tilgang, både motionister og holdspillere. Hun selv stopper i bestyrelsen nu men er glad for at kunne give afdelingen videre 'i fin form'. Der er stadig 2 veteranhold der spiller i KBKr.

   Tennis: Morten fortalte om en kraftig nedgang (20%) i antallet af medlemmer. Man havde afholdt arbejdsdag, kombineret dame/herredag og klubmesterskaber.
   Der var også arrangeret brugerbetalt træning, med god tilslutning. Seniorholdet vandt Serie 4 og rykker op i Serie 3. Veteranholdet deltager bare.

   Efter lidt snak om tennisbanernes dårlige tilstand, blev beretningerne godkendt.

3) Regnskab. Søren gennemgik regnskabet som udviser et underskud på ca. 37.000 kr. Det kan henføres direkte til ejendomsskatter, som vi ikke tidligere er blevet opkrævet, samt udskiftning af en vandvarmer. Ellers tilfredshed med de enkelte afdelinger. Likviditeten er ok.

    Regnskabet blev godkendt og vi fik den obligatoriske øl.

4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent

5) Indkomne forslag. Ingen.

6) Valg til bestyrelse.

     Bestyrelse: Henrik genvalgt. Heather blev nyvalgt.

     Som suppleanter valgtes: Louise Mathiesen og Jørgen Wiinholt.

7) Valg af  revisor og suppleant.

     Tage Nobæk blev genvalgt som revisor, og Preben Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8)  Evt.

   Hanne Probst opfordrede igen til at opsætte forsatsruder i klubhuset, da det trækker ind når man ligger på gulvet. René bemærkede at Tennis nogle gange blev generet af zumba-musikken, som er extrem høj. Det er dog en tennis-klub!

De afgående bestyrelsesmedlemmer, Lene og Michael, fik blomster som tak. Der var også blomster til Louise. Det var 'smuttet' da hun gik ud af bestyrelsen.

Formanden takkede dirigenten for veludført gerning og de fremmødte for god ro og orden. 

Generalforsamlingen var slut kl. 20.30, hvorefter klubben bød på lidt spiseligt og rødvin til de fremmødte.  

Ref.: Kirsten                        

© Copyright 2020 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |