Søvang Sportsklub 

Referat fra Generalforsamling afholdt mandag d. 24.2.2014 i Klubhuset

Fremmødte: 27 medlemmer incl. bestyrelsen

Formanden bød velkommen

Dagsorden iht. vedtægterne

1) Tage Nobæk blev valgt til dirigent

2) Formanden gav en generel information om klubbens mange aktiviteter: Gymnastik, Zumba, Yoga, Dart og fodbold i Kongelundshallen. Specielt fodbold og zumba kører rigtigt godt.

   Tennis: Morten fortalte om en fortsat nedgang (10%) i antallet af medlemmer. Man havde afholdt arbejdsdag, kombineret dame/herredag og klubmesterskaber. Den brugerbetalte træning med den polske træner er meget populært, og er fortsat i Hollænderhallen i vinter. Vi har nu kun et seniorhold i KTU, da der mangler damer til veteranholdet.

   Badminton: Irene fortalte om en lille fremgang. Hun reklamerer overalt hvor muligt. Juleturnering afholdt, nu også med motionister. Trekantsturnering afholdt som i seneste mange år. Fremover bliver det en tokantsturnering, da Sandagergaard ikke længere kan deltage. Der har været afholdt fællestræning med Søværnet. Stor tak til Jørgen for hans store hjælp. Der er stadig 2 veteranhold der spiller i KBKr med blandede resultater.

Beretningerne blev godkendt uden kommentarer.

3) Regnskab. Søren gennemgik regnskabet som udviste et pænt overskud. Kontingentforhøjelsen skæpper godt, da der opkræves hos alle der bruger klubhuset. Badminton har et pænt overskud, som kan dække underskuddet hos tennis. Likviditeten er ok.

Regnskabet blev godkendt og vi fik den obligatoriske øl.

4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent

5) Indkomne forslag. Ingen.

6) Valg til bestyrelse.

     Formand: Mark blev genvalgt.

     Bestyrelse: Søren-Henrik, Irene og Morten blev genvalgt. Lennert Løfberg blev nyvalgt.

     Som suppleant valgtes Jørgen Wiinholt.

7) Valg af  revisor og suppleant.

     Tage Nobæk blev genvalgt som revisor og Preben Rasmussen blev genvalgt som revisor-

     suppleant.

8)  Evt.

     Klubbens naboer har rettet henvendelse ang. tennisgrus som flyver ind i huse og haver ved    extrem blæst fra østlig retning. Vi havde også det samme problem for 2 år siden, og det er måske hvad vi kan forvente fremover. Der har været holdt møde med naboerne, hvor forskellige løsningsforslag blev fremlagt. Sikkert er det, at alle modeller kommer til at inkludere arbejdskraft fra naboerne. Efter en del diskussion enedes man om at nedsætte en arbejdsgruppe som skal søge erfaring fra andre klubber og komme med et endeligt forslag til løsning af problemet. Det er Sportsklubben der skal nedsætte en arbejdsgruppe.

Der blev spurgt til løbeklubben. Vi må sige at den er  'død'.

Irene mindede om at vi skal bruge hjemmesiden mere.

Kirsten fik blomster og vin, da hun går ud af bestyrelsen efter 30 år.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for veludført gerning.

Generalforsamlingen var slut kl. 20.40, hvorefter klubben bød på ost og rødvin til de fremmødte.

Ref.: Kirsten                      

© Copyright 2019 | Søvang Sportsklub | Poppelvej 139 | 2791 Dragør | Tlf: 22579501 |